Strategiplan 2015-2018

 

Kan du fånga med händerna en stjärna som stiger mot höjden,
kan du mäta dess flykt?
Hindra den icke att stiga.

Edith Södergran

 

1. Innledning

Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å tjene kirke, kultur og samfunn. NKA vil bidra til å fremme forståelsen for kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten. NKA vil være en tydelig aktør og pådriver på kulturfeltet, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv. Vi vil arbeide for dialog og meningsbrytning, bidra til en levende og åpen samtale i lokalsamfunn og storsamfunn og arbeide for å bringe kristne perspektiver inn i samfunnsdebatten.

Kirkeakademiene har som formål:

a)      å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker

b)      å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer

c)      å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk

Dialog

Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på dialogens betydning. Dialog står for åpenhet og vilje til å lytte. Dialog innebærer at mennesker kan møtes i respekt for hverandres ulike meninger, tradisjoner og livsoppfatninger. Dialogen rommer forventning om større innsikt og forståelse. NKA vil skape møteplasser for dialog på tvers av forskjeller i tro, livssyn, kultur og alder. Dette vil vi bidra til i samarbeid med andre aktører, slik at virksomheten preges av stort mangfold.

Fordypning og meningsbrytning

Kirkeakademiene bidrar til opplysning om og bred drøfting av viktige spørsmål i kirke-, kultur- og samfunnsliv. Vi vil gi rom for den frie tanke og analytisk refleksjon – og ha mot til å fremme standpunkter også om de fremstår som kontroversielle og upopulære.

Engasjement og kritikk

NKA ønsker å påvirke holdninger og mobilisere til handling. Å bidra til økt engasjement for menneskeverdet, menneskerettighetene og skaperverket er en kontinuerlig oppgave for vår bevegelse.

 

2. Tematiske satsingsområder

2.1 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for religionsdialog og forståelse av at kulturelt mangfold beriker samfunnet.

Bevegelsen er forankret i troen på mangfoldets verdi og dialogens betydning. Dette verdigrunnlaget vil vi, som grasrotbevegelse og nasjonal organisasjon, holde fast ved og aktualisere i møte med dagens utfordringer.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          etablere møteplasser på tvers av kulturer og religioner, og tilstrebe ulike kulturuttrykk og større kulturelt mangfold i valg av foredragsholdere og kulturinnslag på arrangementer etc.

–          legge til rette for og medvirke i reell dialog mellom personer av ulik tro og ståsted

–          delta i KULT – senter for kunst, kultur og kirke, og være representert i styret

–          utvikle samarbeidet med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Norges Kristne Råd og tilsvarende lokale sentra, ressursmenigheter for dialog og andre relevante miljø

–          skape økt debatt om og være en motvekt til fundamentalisme og ekstremisme

–          være pådriver av og støttespiller for prosjekter som tematiserer religionenes rolle i ulike kunstformer og kulturelle tradisjoner

2.2 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for å utvikle kirken som en kunstarena.

Kunst og kultur er med på å skape liv i kirke og samfunn, og medvirker til at kirkene åpnes for større deler av befolkningen enn de som går fast til gudstjeneste. NKA ser det som verdifullt at ulike grupper og miljø føler tilknytning til kirkebyggene og ønsker å ta dem i bruk. Det er derfor et mål at kunstnere skal bruke kirkerommet og at bruk av kunst i kirkelige sammenhenger skal øke, slik utredningen Kunsten å være kirke danner grunnlag for.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          gjennom foredrag og artikler formidle betydningen av sammenhengen mellom kunst, kultur og kirke.

–          bidra til refleksjon om bruken av kirkerommet

–          bidra til bruk av ulike kunstuttrykk i kirkerommet, og til at kunstnere med frimodighet kan ta kirken i bruk

–          skape møteplasser mellom kirkelige medarbeidere, kunstnere og kulturadministratorer

–          gjennomføre seminarer om kirke og kultur

–          satse på et sterkere samarbeid lokalt og regionalt med Den norske kirkes kulturrådgivere og andre aktuelle samarbeidspartnere

–          delta i planlegging og gjennomføring av seminarer som handler om betydningen av kunst og sanseerfaring i kirkerom og gudstjenester

–          bidra til samarbeidsprosjekter for aldersgruppen 18-30 år

 

2.3. Mål: Norske kirkeakademier skal bidra til et større kirkelig engasjement i kulturarrangementer

NKA skal bidra til at kirkelige aktører involverer seg i kulturarrangementer utenfor kirkene og deltar i tiltak initiert av andre kunst- og kulturmiljø.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          samarbeide med medlemsakademier, menigheter, kunstnere og kulturinstitusjoner i planlegging og gjennomføring av enkeltprosjekter, for eksempel i regi av Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival, Tromsø internasjonale kirkefestival, KULT og Kirkelig Kulturverksted,

–          sammen med St. Olav kirkeakademi videreutvikle et samarbeid med Olavsfestdagene

–          være pådriver for økt vekt på religion og livssyn i Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken

–          oppfordre medlemsakademiene til å delta aktivt i lokale kulturarrangementer og samarbeide med andre arrangører

–          bidra i planlegging og gjennomføring av reformasjonsjubileet i 2017

 

2.4 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt bevissthet om de miljømessige utfordringer menneskeheten står overfor.  

Klimakrise og miljøødeleggelser krever en dypere forståelse av forholdet mellom mennesket og naturen.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          samarbeide med andre aktører som setter klimakrise og miljøødeleggelser på dagsordenen

–          søke å kombinere kunnskapstilegnelse og refleksjon i miljødebatten

 

3. Profilering og synliggjøring

3.1 Mål: Norske kirkeakademier skal være synlig både på lokalt og
nasjonalt nivå 

Flere mennesker og organisasjoner i kirke-, kultur- og samfunnsliv bør ha kjennskap til kirkeakademibevegelsen. Informasjon og styrking av det eksterne kommunikasjonsarbeidet skal bidra til dette.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

– utvikle nettbasert spredning av foredrag og forestillinger

– videreutvikle tekniske løsninger på hjemmesiden

– sørge for at alle som er interessert i kirkeakademiarbeid lett kan komme i kontakt med organisasjonen, få informasjon og hjelp til organisering

– utvikle bevegelsens synlighet i ulike medier, inklusive sosiale medier

– bidra aktivt i aktuelle offentlige debatter

3.2 Mål: Norske kirkeakademier skal spille en fremtredende rolle i kirke, kultur og samfunn

NKA skal profilere bevegelsen på ulike arenaer og bidra til å sette saker på dagsordenen i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          delta i redaksjonen for Kirke og Kultur for å synliggjøre kirkeakademienes virksomhet og prege tematikken i bladet

–          delta med egne arrangementer på festivaler som Olavsfestdagene og andre aktuelle regionale og nasjonale festivaler

–          arrangere konferanser i samarbeid med medlemsakademier og andre aktører

–     delta i debatten om kulturarv, kulturformidling og mangfold

–     fremme bevissthet av betydningen av kunst og kultur for barn og unge

 

4. Internasjonal kontakt og samarbeid

4.1 Mål:  Norske kirkeakademier skal aktivt delta i internasjonale nettverk

Internasjonal tilhørighet

Kirkeakademienes internasjonale tilhørighet gir den lokale og nasjonale virksomhet en global horisont og tilfører vårt arbeid viktige perspektiver. NKA ønsker økt deltakelse i vårt internasjonale nettverk, å styrke kunnskapen om utviklingstendenser i Europa og ellers i verden, og nye internasjonale samarbeidsprosjekt.NKA skal bidra til å styrke informasjonen om det internasjonale arbeidet og legge til rette for større deltakelse i internasjonale sammenhenger. NKA skal bidra til en styrking av den norske deltakelsen på Tyske kirkedager

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          oppfordre medlemsakademier til å synliggjøre i sitt informasjonsmateriell at de er del av en internasjonal bevegelse

–          delta på europeiske årsmøter og vurdere deltakelse på andre arrangementer i regi av Oikosnet og gjøre disse tilbudene kjent for medlemsakademiene

–          invitere internasjonale gjester til enkelte arrangementer og konferanser i regi av NKA, og utforske muligheten for besøk og mer direkte kontakt med enkeltmedlemmer i Oikosnet

–          sette søkelyset på situasjonen for mennesker som blir forfulgt for sin tro

–          videreføre deltakelse i internasjonale prosjekter

–          legge til rette for at de norske medlemsakademiene lett kan få kontakt med andre medlemmer i Oikosnet for samarbeid om arrangementer, studiereiser m.v.

–          delta i den internasjonale komiteen for Tyske kirkedager, gi innspill til programinnhold og internasjonal tilrettelegging og mobilisere til norsk deltakelse i Tyske kirkedager

 

5. Vekst og utvikling i bevegelsen

5.1 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som nettverks
organisasjon

NKA vil styrke kirkeakademiene som nasjonal bevegelse ved å sikre kommunikasjonen innad i nettverket, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom medlemsakademiene innbyrdes og mellom akademiene og NKA sentralt. Det skal også legges til rette for deltakelse på nasjonale arenaer.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          arbeide for flere samarbeidsprosjekter mellom medlemsakademier og mellom medlemsakademier og NKA sentralt

–          utvikle NKAs hjemmesider som møtested for medlemsakademiene, med blant annet gode oversikter over programmer, ressurspersoner, og temaer

–          sende ut e-postbrev fra styreleder til lokale styrer og medlemmer

–          sende ut jevnlig informasjon fra generalsekretær

–          stimulere til samarbeid mellom lokale akademier gjennom å tilrettelegge for og gi økonomisk støtte til regionale prosjekter og tiltak

–          videreutvikle årsmøtet som møteplass for idé- og erfaringsutveksling, og stimulere til økt deltakelse fra medlemsakademier i årsmøtet

 

5.2 Mål: Norske kirkeakademier skal styrke sin profil som økumenisk bevegelse

NKA skal stimulere økumenisk virksomhet.  Det er ønskelig med økumenisk mangfold i de enkelte medlemsakademienes styrer og i NKAs styre. Uansett akademienes konfesjonelle tilknytning bør alle arrangementer være åpne for alle.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          delta i Kvinnenes internasjonale bønnedag og Bønneuken for kristen enhet, og slutte opp om andre økumeniske initiativ som Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, videreføre samarbeidet med kirkelige og økumeniske organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå, særlig Norges kristne råd og Flerkulturelt kirkelig nettverk

–          styrke kontakten med innvandrermiljøer

oppfordre medlemsakademiene til å støtte økumeniske tiltak ved å delta på fellesarrangementer med ulike kirkesamfunn

–          oppfordre akademier med ulik konfesjonell basis å lage fellesarrangementer

 

5.3 Mål: Norske kirkeakademier skal arbeide for økt rekruttering

NKA ønsker å være en grasrotbevegelse som er åpen for alle, uavhengig av alder og kulturell bakgrunn. Vi vil bidra til økt rekruttering, blant annet ved å nå nye aldersgrupper.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          samarbeide med andre organisasjoner/in­sti­tu­sjon­er for å sikre større oppslutning om arrangementene

–          styrke medlemsmassen gjennom å invitere nye grupper inn og differensiere medlemskapsformene

–          inspirere medlemsakademier til å nå nye målgrupper

 

6. Finansiering og ressurser

6.1 Mål: Kirkeakademibevegelsen skal arbeide for økt økonomisk støtte og finansiering fra flere kilder, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Kirkeakademivirksomheten baseres på stor frivillig innsats, og denne kan stimuleres ytterligere gjennom økonomisk støtte.

Aktuelle initiativ:

NKA vil

–          oppfordre medlemsakademier til å bruke støtteordninger lokalt og til å vurdere ulike former for inntektsskapende virksomhet

–          oppfordre medlemsakademier til å vurdere om deres prosjekter er relevante og støtteberettiget for trosopplæring, Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken eller andre ordninger

–          søke andre instanser enn Kulturrådet om prosjektmidler, som for eksempel Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Opplysningsvesenets fond (Ovf)/Kirkerådet, Kirkens Landsfond og aktuelle fond tilknyttet andre kirker enn Den norske kirke

–          arbeide politisk for å få en ny vurdering av søknaden til Kulturrådet, en vurdering som tar høyde for den store økningen i bevegelsens aktivitet

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.