Kategoriarkiv: Arrangementer

Arrangementer i regi av Norske kirkeakademier (NKA)

Å se med egne øyne

Kan en steinskulptur eller en fotballsparkende Jesus-figur hjelpe betrakteren i en kontemplativ tilstand? Gjenkjennelsen av motiver og religiøse ritualer bli utfordres av kunstverkene i prosjektet «… å se med egne øyne …».

Å se med egne øyne – invitasjon (PDF)

Billedkunstnere fra Østlandet i Norge, fra Sønderjylland i Danmark og fra Schleswig-Holstein i Tyskland ble invitert til å delta i prosjektet. 45 kunstnere, som jobber med spørsmålet om hva som knytter samtidskunst og religion sammen i våre dager, ble valgt ut til hovedutstillingen i Kiel i mars 2017. I Oslo Domkirke vil et lite utvalg kunstverk presenteres.  Prosjektet er utviklet på initiativ av billedkunstnerforeningen BBK Schleswig-Holstein. I Norge har Østlandsutstillingen samarbeidet med Oslo Domkirkeakademi og KULT – Senter for kunst kultur og kirke for å realisere prosjektet i Oslo Domkirke.  Åpning Tirsdag 6. juni kl. 14 i Oslo Domkirkens nordre skip.  Samtale med prest Elisabeth Thorsen og utvalgte kunstnere.

For mer informasjon, se her.

Illustrasjonfoto: Grete Refsum, detaljer fra arbeidet «In the Beginning was the Word», 2016

 

Reformasjonsmarkeringen

31. oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther offentliggjorde de 95 tesene mot kommersialisering av avlat. Dette blir regnet som starten på det som utviklet seg til den lutherske reformasjonen. I 2017 vil ulike kirkesamfum over hele verden markere hendelsen på ulike måter. Innen Den katolske kirke markeres også dette året, men foreløpig er ikke programmet offentliggjort.

Her er en oversikt over noen arrangementer i forbindelse med reformasjonsmarkeringen 2017.

1. Luther og De Andre. Et seminar i regi av Norske kirkeakademier
Tid: 17. oktober 2017
Sted: Kulturkirken Jakob

Luther og de andre – flyer (PDF)

I forbindelse med reformasjonsmarkeringer vil Norske kirkeakademier, i samarbeid med KA, arrangere konferansen Luther og De Andre. Tema er hvordan utviklingen av nasjonalstaten etter reformasjonen utviklet seg mot religiøs og konfesjonell enhet, etter prinsippet Cuius regio, Eius religio (Fyrstens tro skal være folkets tro), og hvordan dette ble brukt til å ramme religiøse minoriteter. Hvordan minoriteter ble definert som De Andre (Otherness), og definert til samfunnets randsone. Vi vil se på de teologiske, politiske og historiske røttene, og hvordan dette er kommet til uttrykk særlig de siste 100 år. Stikkord er makt og avmakt, minoritet, majoritet, stat og kirke, kongemakt og teologisk begrunnelse.

Vi vil se på minoriteter som jødene, urfolk, LHBT og muslimer, hvordan de opplever å bli definert som Den Andre, deres arbeid for konfrontasjon og forsoning, og hva det gjør med enkeltmennesker og grupper.

Program:
10.00: Velkommen ved styreledere i KA , Hege Hovland Malterud og styreleder i NKA, Kjell Yngve Riise
10.15: Tarald Rasmussen, professor i teologi Universitetet i Oslo: Luther og De andre – hegemoni og makt. Hvilken arv er vi fortsatt bærere av?
11.15: Pause
11.30: Bente Engelsen, idehistoriker: Luther og øvrigheta: Maktens gavepakke?
12.00: Padraig o Tuama, leder ved Corrymeelasenteret i Nord-irland, prest og poet: Power and Majority, reconciliation
12.30: Knut Vollebæk, diplomat og politiker: Minoriteter i Europa og Norge i dag
13.00: Lunsj
14.00: Berit Reisel, psykolog: Den andre til evig tid?
14.30: Amina Sahan, kunstner og lærer: Å bli definert som Den andre
15.00: Cora Alexa Døving, seniorforsker ved Holocaustsenteret: Andregjøring
15.30: Avslutning

Billetter kan kjøpes ved inngangen eller gjennom Ticketmaster, eller ved ved å sende e-post til post@kirkeakademiene.no.
Inngang kr 150 for voksne og kr 100 for studenter.

2. Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther
En konferanse i regi av Holocaustsenteret, Mellomkirkelig råd og Norske kirkeakademier.

Tid: Fredag 10 november, kl. 10.00
Sted: Holocaustsenteret

Program:
10.15: Forholdet mellom jøder og kristne i en tidlig fase. Ved professor em. Oscar Skarsaune , MF
10.45: Forholdet mellom kristne og jøder fra tidlig nytid til idag. Ved  forsker Øivind Kopperud, HL-senteret
11.15: Pause
11.30: ”Preken” om den barmhjertige samaritan ved forlagsredaktør Åste Dokka
12.00: Lunch
12.30: Musikkinnslag: Guy Sion
13.00: Introduksjon til panelsamtale
13.00: Eksempler på antijødiske holdninger i preken og forkynnelse ved førsteamanuensis Gunnar Haaland
13.20: Hvordan oppleves dette fra jødisk side ved rabbiner Joav Melchior
13.45: Panelsmatale: Kirken og jødene – i skyggen av Luther
Deltakere:
Joav Melchior, rabbiner DMT
Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin
Kari Mangrud Alvsvåg, prost i Sarpsborg
Ole Andreas Kvamme,  stipendiat – Institutt for lærerutdanning og skoleforskning – UiO

Panelsamtalen ledes av idéhistoriker og skribent Håkon Harket

3. Temagudstjenester i Den norske kirke
Sammen med andre lutherske kirke i alle verdensdeler har Den norske kirke valgt å sette søkelys på tema som er svært sentrale for kirkene i dag: Hovedtema er «Nåde», med tre undertema: «Frelsa er ikke til salgs», «Menneske er ikke til salgs» og «Skaperverket er ikke til salgs».

Det skal holdes fire temagudstjenester i alle menigheter høsten 2017. Det vil bli utarbeidet ressursmateriale til gudstjenestene.
Alle fire temagudstjenester vil bli overført i NRK radio – fra fire kirker med god geografisk spredning.
Det arbeides med ressursmateriell til gudstjenestene og studieopplegg for grupper.

Den økumeniske festgudstjenesten i Trondheim på reformasjonsdagen 31. oktober blir et av hovedarrangementene i reformasjonsmarkeringen for Den norske kirke

4. Reformasjonsbyen Bergen

I 1526 mottok erkebiskop Olav Engelbrektsson i Nidaros det første av flere klagebrev om lutherske tendenser i Bergen. Det var ikke tilfeldig at Luthers lære fikk grobunn i Bergen, og at hanseatene var ivrige forkjempere for den nye læren. Den lutherske tradisjonen med å synge bordvers spredde seg raskt i de bergenske hjemmene. Ettersom «lutheriet» først kom til uttrykk i Bergen, er denne byen ved Bjørgvin bispedømme, utpekt til Norges reformasjonsby i 2017. Byen er vertskap for en større reformasjons-installasjon/utstilling på rundreise til 68 byer i Europa. «The European Roadmap» utstillingen/bussen, ankommer Bergen fredag 3. mars og danner midtpunktet for en 6-dagers Luther-festival – faglig relevant og folkelig interessant. Lørdag 4. mars åpner den europeiske Reformasjonsutstillinga i en spesiallaget buss. Barn og familier har mye å glede seg til, og det blir opp lagt til frodig folkeliv: «Salmesykling» på trøorgel, interaktiv byvandring – «Finn Luther», «allsalmesang» og jubileumsfeiring på Torgalmenningen og overraskinger rundt hvert hjørne. Teater og aktiviteter for de minste i Barnas katedral.

Hele året 2017 gir dessuten rom for et mangfold av aktiviteter som kan bidra til at reformasjonens mange aspekter synliggjøres og debatteres. Det er en unik anledning til å løfte frem både felles-europeisk og bergensk kirkehistorie og trosliv på en ny og interessant måte ‒ til et nytt publikum. Eierskapet til Reformasjonsbyen Bergen, som del av Stationsweg 2017, vil ligge hos Bergen Domkirke Menighet, Bergen kirkelige Fellesråd, Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme, samlet.
I Luther-festivalen vil det også inngå et folkemøte om protestantisk kirke og misjon 6. mars (se neste punkt), samt at Bispemøtet holdes i Bergen fra samme dag.

Bergen Filharmoniske Orkester og Kor samt Edvard Grieg Kor gir to konserter i Grieghallen 6. og 7. april 2017 i tilknytning til reformasjonsjubileet. De framfører Brahms Ein deutsches Requiem. Solister blir Camilla Tilling og Florian Boesch. Filharmoniens sjefdirigent Edward Gardner vil lede det hele. Brahms tyske rekviem er velegnet som en markering av reformasjonen, idet mye av tenkningen fra Brahms side nettopp var en (luthersk) distansering til den katolske requiem-liturgien, og verket kan ses på som et ekko av Luthers tanke om at tekster og salmer skulle være på morsmålet, tysk.

Lutherfestdagane i Bergen 3. – 5. mars starter fredag kveld med Luthernatt i reformasjonsbyen. Det blir folkeopplysning, samtaler, konserter, salmesang, teater, kunst – og tårnopplevelser m.m.
6. og 7. mars er øremerkt «Luther forskningsdager» med hovedtema:
Kirkekunst/interiør i tiden før og etter reformasjonen.
Hva har protestantisk kirke og misjon hatt å si for samfunnsutviklingen.

Vertskap: Universitetet i Bergen og NLA Høgskolen i samarbeid med VID-Misjonshøgskolen, Samarbeid menighet og misjon, Bjørgvin bispedømme o. fl.

For mer informasjon, se reformasjonsbyen.no

5. Folkemøter: Protestantisk kirke og misjon
Det er liten bevissthet om sammenhengen mellom reformasjonen, statens funksjon og dagens velferdssamfunn. Mange av de verdiene, godene og institusjonene vi i dag tar som en selvfølge, har sitt utspring i reformasjonen og dens konsekvenser, ikke minst i lutherske land: tidlig lese- og skrivekunnskap i historisk perspektiv, offentlig helsevesen og demokratiske strukturer med stor sosial kapital, i kombinasjon med en sterk stat er viktige eksempler. I bunnen av dette ligger en grunnleggende myndiggjøring av enkeltmennesket, bl.a. gjennom reformasjonens poengtering av selv å søke sannhetens kilder (Bibelen) og ikke ukritisk bøye seg for religiøse autoriteter. Dette ble fremmet gjennom nasjonale bibeloversettelser og satsing på lesing og skriving. Denne arven trenger vi en fornyet bevissthet om for å kunne forvalte og videreutvikle den til beste for samfunn på ulike i nivå i dagens verden.

Dette er essensen i folkemøtene som følgende har gått sammen om: Mellomkirkelig råd, Samarbeid menighet og misjon (SMM), Digni, Kirkens Nødhjelp, og Norske Kirkeakademier. Foreløpig ser det ut til å gå i orden med slike møter i Bergen 6. mars, Kristiansand 7. mars og Oslo (Litterturhuset) 9. mars. Gruppa venter på endelig svar fra professor Robert Wooberry fra universitetet i Singapore, som har dokumentert at protestantisk misjon har vært den sterkeste drivkraften i verden de siste 200 årene til utvikling av demokrati, helsevesen, skolevesen og sivilsamfunnet.

Gruppa jobber også med en artikkelsamling hvor hovedtematikken ovenfor søkes belyst fra mange ulike perspektiv-faglig solid men populært og tilgjengelig i form.

6. Diakonikonferansen 2017
Diakonikonferansen legges til Trondheim i forbindelse med reformasjonsdagen. Den er berammet til 31. okt. 2017, 09.00 – 1. nov. 2017, 15.00 på Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim. Diakonikonferansen er en nasjonal konferanse og arrangeres i samarbeid mellom Kirkens Sosialtjeneste, Kirkerådet, Det teologiske menighetsfakultetet, Høyskolen Diakonova og VID vitenskapelige høgskole.

7. Forestillinger om Nåde
Gjennom seks ulike forestillinger som aktualiserer reformasjonens temaer for barn og unge. Nåde, myndiggjøring og livsmestring er tema kirken ønsker å utforske sammen med barn og unge gjennom prosjektet «Forestillinger om nåde». Kirkerådet har, i samarbeid med Norsk Scenekunstbruk tildelt midler til utvikling av forestillingene. Forestillingene framføres i kirker over hele landet høsten 2017.

Forestillingene:
Størst av alt
Danseforestilling hvor deltakerne må ta et kollektivt valg om å enten fysisk være en del av forestillingen og beholde et utdelt gode, eller gi vekk godet for å se danserne utføre krevende øvelser de åpenbart burde hatt hjelp til. Etter forestillingen blir deltakerne ledet gjennom en diskusjon der de får reflektere over valget de tok.

MARTIN
Kunne en Reformasjon funnet sted i dag? Hvilke vilkår har Nåde i dag? Er Nåde mulig i en uoversiktlig og brutal verden? Gjennom en rekke korte scenedikt vil forestillingen fordype seg i tanker rundt forholdet mellom individ, samfunn og Gud.

Lille-Lene
Lille-Lene er 19 år og vandrer langs en kronglet livsvei og tier om at hun er skyld i morens død. Livet blir en marerittaktig flukt for henne til hun møter en psykisk utviklingshemmet gutt som vet noe om å åpne kirkedøren og om hva som finnes på innsiden. Lille-Lene er historien om det å bli tatt hånd om når en har falt og ikke makter å reise seg, om en Gud som tenker annerledes enn menneskene.
Norske kirkeakademier

Korfor er det så mørkt her?
Ei kvinne, MO, er på leiting etter tenåringsdotter si. Undervegs møter ho ein gjeng ungdommar og ein mann, BO, som skjuler seg og ikkje vil ha med nokon å gjere lenger. Kan ungdommane hjelpe MO til å forstå kva som har skjedd med dottera? Gjennom dialog og songar blir ulike livsfortellingar rulla ut. MO ber med seg forskjellige ting som kanskje kan kome til nytte.

Barnas bål
Barnas bål tar utgangspunkt i kirkens eget miljøengasjement og oppfordringen til dyptgående reformasjon i holdning og handling. Det er dagens barn og deres barn, som vil bære konsekvensene av vår uansvarlige forvaltning av skaperverket. Forstillingen kaller på de stemmene som ennå ikke er hørt. Kan vi få det unge publikummet til å formulere sine egne teser, for å kreve en dyptgripende reformasjon hos dagens ledere?

Jakob – veien hjem er lang
Han lurte broren sin og rømte landet. Han sloss med Gud og brukte et helt liv på å komme seg hjem.
Jakob er en mann av vår tid. Jakobs liv er himmelropende. Hans gjenforening med broren Esau gir oss et gripende bilde av hva nåde er. I en intens og medrivende time gir forteller Helga Samset og trompetist Jonas Kilmork Vemøy liv til Jakob.

8. Nåde er
Hva betyr nåde i vår tid?
Hva skjer med oss når vi begynner å snakke om nåde?
Hvordan snakke om nåde i det offentlige rom?
I Norge er «nåde» valgt som kjerneord for reformasjonsmarkeringen i 2017. Bibelen forteller om menneskers møte med en nådig Gud. Fortellingene bidrar til livstolkning og livsmestring også for oss i dag. For å sette nåde på dagsorden i lokalsamfunnet, er det utviklet forslag til et arrangement med tema Nåde er. Målet er å bidra til en samtale mellom unge voksne om nåde. Litteratur, film eller scenekunst kan være utgangspunkt for en slik samtale.
Det er utviklet et ressursdokument til inspirasjon for å gjennomføre arrangementet Nåde er, dette ligger tilgjengelig på nettsiden til Kirke 18/30

9. Norsk hymnologisk forening
Hva med et foredrag om Luther og salmediktning? 14 toppskolerte salmespesialister står klare til å rykke ut – betalt av Norsk hymnologisk forening. Tilbudet fra Norsk hymnologisk forening bringer en viktig dimensjon inn i reformasjonsmarkeringen. Nemlig Luthers betydning for at salmeskatten vår. Han gav sangen og musikken en sentral plass i menighetsfellesskapet, og bidro til at salmediktningen på morsmålet grep om seg.
Nå kan ditt kirkeakademi få besøk av en av Norges fremste hymnologer. I anledning Reformasjonsjubileet 2017 presenterer Norsk hymnologisk forening et unikt foredragstilbud:
Med salmen som utgangspunkt tilbys 14 foredragsholdere fra hele landet til foredrag om Luther og reformasjonen. Som arrangør betaler man kun for reise og opphold for foredragsholderen.

Her er de 14 foredragsholderne:
Anders Aschim, Einar Bjorvand, Jan Terje Christoffersen, Sindre Eide, Ivar Jarle Eliassen, Sjur Atle Furali, Åge Haavik, David Scott Hamnes, Stig Wernø Holter, Kristian Paulsen, Eyvind Skeie, Sindre Skeie, Jan Ove Ulstein, Vigdis Berland Øystese
https://kirken.no/nb-NO/reformasjon-2017/nyheter-om-reformasjonsmarkeringen/topphymnologer-med-luther-tilbud/

10. Teologisk fakultetet
Det teologiske fakultetet ved Universitet i Oslo har mange arrangementer, produksjoner osv i forbindelse med reformasjonsmarkeringen.
Mer info om disse arrangementene og produksjonene finner du her.

11. Samisk kirkeråd
Samisk kirkeråd arbeider med spørsmål knyttet til samisk oversettelse av Bibelen, sett i relasjon til betydningen av Luthers oversettelse av Bibelen til hverdagstysk.

12. Olavsfestdagene
Dato: 28. juli – 5. august
Olavsfestdagene er Norges største kirke- og kulturfestival. Festivalen ble etablert i 1963, og er en nasjonal feiring av Olsoktradisjonen og Olavsdyrkinga. Festivalen er sentrert rundt Nidarosdomen som internasjonalt pilegrimsmål og nasjonalhelligdom. Festivalens arrangement inneholder konserter i alle sjangre, utstillinger, barneprogram, gudstjenester, kurs og mesterklasser, pilegrimsvandringer, foredrag, og et historisk marked.

Under Vestfrontmøtene skjer aktuelle og viktige debatter.
Olavsfestdagene i 2017 vil bli sterkt preget av reformajonsmarkeringen. Tema for OFD 2017 er Idol. Det vil være ulike arrangementer knyttet til både Luther og redormasjonen.

13. Sola Gratia: Kunst og kirke i 500 år

Reformasjonsutstillingen Sola Gratia kommer til Telemarksgalleriet 30. september, og kan sees der frem til 17. desember 2017

Utstillingen viser kirkekunst fra reformasjonen og frem til vår tid og markerer 500-års jubileet for den Lutherske reformasjonen. Utstillingen er produsert av Agder og Telemark bispedømme og Tunsberg bispedømme som ett av Den norske kirkes arrangementer i reformasjonsjubileet 2017. I utstillingen vises et utvalg inventar fra lutherske kirker innlånt fra kirker og kunst- og kulturinstitusjoner. En rekke verk og gjenstander fra Telemark er representert. Utstillingen Sola Gratia har et dobbelt siktemål. Den vil markere hva som skjedde med det konkrete miljøet i kirkene og Luthers samvittighetsopprør og oppgjør med den katolske kirkens avlatshandel, og det derav følgende spørsmål om pavens autoritet og hvilke følger avvisningen av pavens autoritet fikk.

Utstillingens er kuratert av kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Utstillingen har vært vist i Drammens Museum fra 8.2-5.6, og både publikumstilstrømning og anmeldelser har vært svært gode.

Les mer om utstillingen på kyrkja.no og Telemarksgalleriet

14. Olavsseminar på Granavollen

Olavsseminar (PDF)

Norges kristne og humasistiske verdier

Grunnlovens §2 fastslår at»Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv». Hvilke forpliktelser , legger dette på skole og samfunn? På hvilken måte skal disse verdiene prege samfunnet?

Foredragsholdere:

  • Skuespiller Sven Tindberg
  • Professor Gudmund Hernes
  • Forsker Eivor A. Oftestad
  • Sokneprest og dr. theol Synnøve Sakura Heggem
  • Professor Marius Mjaaland

Tid: Onsdag 30. august, kl. 10-17

Sted: Søsterkirkene på Gran

Arrangører: Biskopen i Hamar, kirken i Gran, Granavlollen Gjestgiveri og Hadeland kirkeakademi

15.  Reformasjonen – Konsekvenser for kirke og samfunn.  Seminar på Utstein kloster.

Reformasjonen var på den ene side en religiøs sak, blant annet med utgangspunkt i augustinermunken Martin Luthers kamp for å finne en nådig Gud. Men reformasjonen utløste også dype samfunnsmessige forandringer, med en ny selvstendiggjøring av det vanlige, verdslige liv, og med konsekvenser for statsstyringen. Martin Luther ønsket i utgangspunktet ikke å bryte med den katolske kirke, men begivenhetenes gang førte til at det ble resultatet. Han ønsket heller ikke å bryte med tradisjonen, men å nytolke den, både ut fra Bibelen og ut fra det humanistiske slagord ad fontes («til kildene»). Noe av dette er utgangspunkt for professor i kirkehistorie, Tarald Rasmussens, foredrag «Reformasjonen – brudd og kontinuitet». I Norge var de brede lag av folket i liten grad forberedt på reformasjonen. Men siden Norge var en del av Danmark, ble den innført også hos oss, o‑sielt i 1537. Reformasjonens innføring er i ganske stor grad avlesbar i historien til bygningene på Utstein kloster. Dette er temaet for foredraget til førstekonservator, arkeolog Øystein Ekroll, «Hva skjedde med bygninger og klosterliv på Utstein?»

Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Gjennom foredrag og musikk vil deltakerne få innsikt, erfaring – og en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

Seminaret finner sted i Utstein kloster, lørdag 2. september klokken 10-15. Påmeldings- og betalingsfrist: Torsdag 10. august.

Send påmelding til klosterseminarutsteinkloster@gmail.com innen torsdag 10. august. Deltakeravgift på kr 400 må også betales innen denne fristen. Se mer info på utsteinkloster.no

Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID Misjonshøgskolen, MUST, Utstein kloster.

Plakat – Klosterseminar (PDF)

16. «500 etter Luther – endelig venner igjen?»

Økumenisk samtale om relasjonen mellom den katolske og den lutherske kirken i dag. Bidragsytere: Generalsekretær i Mellomkirkelig råd, Berit Hagen Agøy og sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet m.fl.

Plakat 500 år etter Luther

Søndag 19. november kl. 19.00-21.00, menighetssalen til St. Svithun menighet:

Arr: Katolsk forum i Stavanger og Stavanger bispedømmes reformasjonskomité.

17. Reformasjon i 500 år – konferanse med kulturaften i Tønsberg

Høgskolen i Sørøst-Norge ønsker i et unikt samarbeid med Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer å belyse 500-årsjubileet med en to dagers konferanse med bidragsytere både fra vitenskapen og fra kirken. Vi innbyr til en gratis konferanse midt i Tønsberg sentrum.

I år markerer vi at det er 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 teser på kirkedøren til slottskirken i Wittenberg i 1517. Reaksjonene som fulgte over hele Europa ga støtet til reformasjonen og innføringen av den lutherske kirke. Hvordan ble den nye kirkeordningen gjennomført i Norge og på hvilken måte påvirket urolighetene i Europa oss? Hva hadde dette å si for hverdagslivet, for utviklingen av det moderne samfunnet og for Den norske kirke? Påvirker reformasjonen oss i ennå i dag?

Høgskolen i Sørøst-Norge og Agder og Telemark og Tunsberg bispedømmer inviterer til en faglig spennende konferanse midt i Tønsberg sentrum.

Les mer om konferansen her.

18. Austrått
Reformasjonsprosjektet – Austrått 1537 er etablert av Ørland kultursenter.

1. april 1537 flyktet erkebiskop Olav Engelbrektsson ut Trondheimsfjorden. Flere år med tronstridigheter i Danmark-Norge kombinert med allmenneuropeiske religionsbrytninger, hadde dratt erkebiskopen inn i en maktkamp han til slutt tapte. Erkebiskopens ferd fra Nidaros markerte derfor slutten for den katolske kirkes tid i Norge. Olav Engelbrektsson var imidlertid ikke ferdig med sitt politiske spill. Som sin siste kjente gjerning på norsk jord gikk erkebiskopen og hans menn i land på Austrått på Ørland. Her plyndret de herregården til adelskvinnen Ingerd Ottesdatter, en kvinne som i årene fram mot reformasjonen hadde framstått som en av erkebiskopens fremste motstandere. Denne mektige kvinnen og hennes rolle i det politiske spillet i reformasjonsårene er utgangspunktet for vår interesse for reformasjonen og bakgrunnen for at Ørland kultursenter har etablert Reformasjonsprosjektet -Austrått 1537.

Ørland skal med utgangspunkt i fru Inger rolle i det politiske spillet i reformasjonsårene, bygges opp som et nasjonalt markeringssted for protestantismens innføring i Norge. Gjennom dette ønsker de å belyse en brytningstid i landets historie og skape en økt bevissthet rundt den lutherske arv.

 

Påske og pasjon

Pasjon er lidelse og lidenskap. Lidelse i møte med verdens dødskrefter. Lidenskap i møte med livets muligheter. Påske er fortellinger som former vår kultur og driver mennesket til frihet.

For syvende år på rad arrangeres Påske og pasjon i bispedømmene Oslo, Borg, Tunsberg og Agder & Telemark.

Programmet til Påske og pasjon 2017 er bredt, og inneholder både teater, musikk, film, gudstjeneste, arkitektur og visuell kunst.

Blant høydepunktene finner vi arrangementet 12-12 Gamle Aker. For fjerde år på rad skal 12 skjønnlitterære forfattere skrive hver sin tekst med utgangspunkt i stedet Gamle Aker kirkegård og Gamle Aker kirke i Oslo – og urfremføre tekstene fra kl. 23 på skjærtorsdag.

Påske og pasjon arrangeres fra 2. april til 4 juni.

Velkommen til 64 innholdsrike dager!

Fullstendig program finner du på påskeogpasjon.no

Påske + pasjon – i regi av:
KULT – Senter for kunst, kultur og kirke, Oslo bispedømmeråd,
Kirkelig fellesråd i Oslo, Oslo Domkirkeakademi. I samarbeid med
bispedømmene Borg, Tunsberg, Agder- og Telemark

 

Streaming av årsmøtet

Norske kirkeakademier har fått sin egen YouTube-kanal, og her vil deler av årsmøteprogrammet bli sendt direkte.

Det som vil bli streamet er:

Åpningsmøte med leders tale (Fredag 17.03, kl. 15.30

Årsmøteseminaret (Lørdag 18.03, kl. 09.00-12.15 og 13.15-40.00)

Forestillingen Jakob – Veien hjem er lang  med Helga Samset (Lørdag 18.03, kl. 22.00)

For å kunne se direkte fra NKAs årsmøte 2017, følg oppskriften nedenfor:

  1. Følg denne lenken for å finne Norske kirkeakademiers egen YouTube-kanal

2. Bruk <pil-ned> for å finne bildet som viser «direktesending»

3. Klikk på bildet for å starte

3 Ved linjebrudd eller at enheten går i heng, start nettleseren på nytt og gå til punkt 1

Årsmøtet 2017

Kjære medarbeidere

På vegne av styret i Norske kirkeakademier inviteres dere nå til årsmøtet 2017.

Mange av dere har nedlagt mye, solid og kreativt arbeid i året som gikk og det er all grunn til å være stolt av all aktiviteten som foregår over hele landet.

På årsmøtet kan vi alle få påfyll og ny inspirasjon, utveksle ideer og erfaringer, og medlemsakademiene får mulighet til å gi innspill og tilbakemeldinger til NKAs styre og sekretariat. Og ikke minst, vi får treffe andre engasjerte mennesker i bevegelsen vår.

Årets årsmøteseminar har som sitt utgangspunkt i at det i 2017 markeres at det er 500 år siden Luther (etter sigende) hengte opp tesene på kirkedøren i Wittenberg.

Påmelding

Vedlagt finner dere påmeldingsskjema som må være returnert til kontoret innen 14. februar. Vi må ha påmeldingene innen denne datoen fordi vedtektene sier at sakspapirene skal være sendt til delegatene seinest fire uker før årsmøtet.

Deltakelse og økonomi

På grunn av at NKA i 2017 har en svært stram økonomi, har styret bestemt at det i 2017 kun er rom for å dekke reise og opphold til årsmøtet for en delegat fra hvert akademi. Akademiene kan sende to delegater, dersom de selv dekker utgifter til reise og opphold for disse. Om akademiet har flere delegater, har en av dem stemmerett. Ved påmelding melder akademiet fra om hvem som skal ha stemmerett.

Akademier som søker om medlemskap vil også få dekket reise og opphold for to personer.

Årsmøtepapirer

Årsmøtepapir med endelig program, saksliste, årsmelding, regnskap, budsjett, innstilling fra valgkomiteen m.m., vil bli sendt alle delegater direkte, når påmeldingen er oss i hende. Papirene vil også bli lagt ut her den 17. februar.

De som har saker som de ønsker å få drøftet på årsmøtet, må sende melding om dette til sekretariatet innen 8. februar.

 

PREKEN
Generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaums preken under gudstjenesten i Mariakirken søndag 19. mars kan du lese her.

Bilder fra årsmøtet:

Innkalling
Saksliste
Påmeldingskjema

Sakspapirer:

Semesterprogram fra akademiene

KRONOLOGISK OVERSIKT OVER ARRANGEMENTER I REGI AV MEDLEMSAKADEMIENE VÅREN 2017

Januar
11. januar, Ringsaker kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur» v/Dag Kullerud. Årsmøte før foredraget

15. januar, Harstad kirkeforum: Reformasjonen – jubileumsforedrag til reformasjonsåret v/ prostiprest Håvard Høye

17. januar, Katolsk forum Bergen: «Nøden foran nesene våre» v/ Gunnar Solheimsnes, daglig leder i Caritas Bergen.

17. januar, St. Olav kirkeakademi: «Mellom idol og idolatri» – Tanker om Olavsfestdagene 2017 ved Petter Myhr, direktør for Olavsfestdagene

17. januar, Katolsk forum Bergen: Daglig leder i Caritas Bergen, Gunnar Solheimsnes: «Nøden foran nesene våre»

17. januar, Uranienborg kirkeakademi: «Anfektelse, tro og politikk. Munken som ble reformator». Foredrag og samtale v/professor emeritus Bernt Torvild Oftestad

20. januar, Tromsø kirkeakademi: «Radikal tro eller fanatisme –  Finnes det grenser for religionsutøvelse i et livssynsåpent samfunn?» Seminar i forbindelse med Tromsø Internasjonale Filmfestival

22. januar, Lillesand kirkeakademi: Tale og samtale med Kristin Gunleiksrud Raaum om folkekirkens fremtid. Musikalsk innslag v/ Jens Olai Justvik

23. januar, Hadeland kirkeakademi: «Bibelen – boken som formet vår kultur». Foredrag av Dag Kullerud.

24. januar, Ås kirkeakademi: Inger Marie Okkenhaug: «Bodil Biørn – En norsk filantrop»

24. januar, Kragerø kirkeakademi: Årsmøte m/ foredrag v/prost Bente Heibø Modalsli «Fra statskirke til fri folkekirke – en lykkelig skilsmisse»

25. januar, Eidsvoll kirkeakademi: Bygdemann og historiker Beniamin Baraas. Kåseri med lysbilder om Sundets historie

25. januar, Drammen kirkeforum: Det gode liv i et nullutslipps-samfunn. Foredrag ved Kristin Halvorsen

25. januar, Ullensaker kirkeakademi: Årsmøte for Ullensaker Kirkeakademi.

26. januar, Grenland kirkeakademi: «Vitenskap og tro – må vi velge?» v/Katarina Pajchel. Kirkeakademiets årsmøte til slutt.

29. januar, Katolsk forum Stavanger: Sr. Anette Moltubakk: «Ignatiansk spiritualitet. En vei til kristen vekst og utvikling»

30. januar, Tønsberg kirkeakademi: Bjørn Stærk: «Troløs tro – En ateist forteller om Jesus»

31. januar, Dialog, Son kulturkirke: «Maten vi spiser» Ren, trygg og miljøvennlig mat – går vi i feil retning? Ved Gunnstein Instefjord, fagdirektør i Forbrukerrådet

31. januar, Groruddalen kirkeakademi: Roger Jensen: «Martin Luther kom aldri til Norge». 500 år siden reformasjonen startet

Februar

1. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Idrettsheltene – moralske forbilder?» v/Gunnar Breivik, professor emeritus og tidligere rektor ved Norges idrettshøgskole.

1. februar, Sandefjord kirkeakademi: Forestillingen «Hva var det med Martin?» v/ gruppa «Påfyll». Årsmøte – rett etter møtet.

3. februar, Ål kyrkjeakademi: Terje Fonk: Om reformasjonsmålaren Lucas Cranach. Årsmøte i etterkant av arrangementet.

5. februar, Ringerike kirkeakademi: «Unge tidsvitner. Jødiske barn og unge på flukt fra det norske Holocaust» ved Birgit H. Rimstad

7. februar, Asker kirkeakademi: «Pengenes svøpe, makt og velsignelse» Foredrag ved redaktør og forfatter Magne Lerø

7. februar, Moss kirkeakademi: «Skapertro og evolusjonteori» v/ Oskar Skarsaune. Etter programmet: Årsmøte for MKA.

7. februar, St. Olav kirkeakademi: «Kva skjedde med Luther?» Om revidering og redaksjon av Luthers salmar i norske salmebøker. Ved Vigdis Berland Øystese, førstelektor ved NLA. Årsmøte i St. Olav kirkeakademi før arrangementet.

8. februar, Domkirkens Teologicafé: “Därför sörjer jorden ock himlen svartnar därovanför” v/Peter Halldorf

8. februar, Valestrand kulturkyrkje: 500 år med Luther. Gunnar Salomonsen

9. februar, Gjerdrum kirkeforum: «Folkekirken og kirkefolket» ved Knut Rydjord.

13. februar, Drammen kirkeforum: Nåde deg, Martin! Foredrag av Per Arne Dahl

13. februar, Toten kirkeakademi: LUTHER OG TOTEN: 500 år har gått siden Martin Luther startet det som skulle dele kirken i protestanter og katolikker. Med Lokalhistoriker Olaf Nøkleby

14. februar, Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo: Hellige steder i Nord – i Hl. Trifons fotspor ved Ph.D Caroline Serc-Hanssen

14. februar, Røros kirkeforum: «Salmer gjennom 1000 år». Åge Haavik i samspill med lokale krefter

14. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Fra Martin Luther til Hans Nielsen Hauge». Foredrag og samtale v/forfatter Edvard Hoem

15. februar, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Jan Olav Henriksen: «Kristen tro i spenn mellom sunn fornuft og mystisk erfaring»

15. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Musikkterapeut Sissel Johanna Bakken kåserer om sin indre biografi På undringens vei. Ut fra sin bok med samme tema.

15. februar, Tønsberg kirkeakademi: «Nåde deg». Panelsamtale om nåde i dag. Biskop Per Arne Dahl innleder

16. februar, Domkirkeakademiet i Oslo: «Et luthersk Jerusalem?» Fagdag om hvordan forestillingen om Jerusalem har preget reformasjon og protestantisk kultur

16. februar, Lommedalen kirkeakademi: Hans Nielsen Hauge – Fyrtårn for nærlingslivet i dag?  Foredrag av Jørn Bue Olsen. Kommentar til foredraget ved Per- Arne Watle

16. februar, Ullensaker kirkeakademi: “Utvikling av kulturarenaer”. Kulturting og kulturkonferanse.

21. februar, Katolsk Forum Bergen: “Kristen tro? Vi lever da tross alt i 2017! — Hvordan forsvare den kristne tro i møte med dagens mennesker.” ved Bjørn Are Davidsen til Katolsk Forum.

21. februar, Uranienborg kirkeakademi: «Trenger vi en ny reformasjon?». Foredrag og samtale v/professor Jan Olav Henriksen

22. februar, Bjørgvin kirkeakademi: «Erfaringer med eutanasi og legeassistert selvmord – hvor går veien videre?» v/Lars Johan Materstvedt

22. februar, Nordre Aker kirkeakademi: Prof. Jakob Lothe: Etikk i litteratur og film

23. februar, Stord kyrkjeakademi: Bror Haavar Simon: «Martin Luther og reformasjonen sett frå katolsk perspektiv». Årsmøte i Stord kyrkjeakademi i forkant av møtet

26. februar, Lofoten kirkeakademi: Konsert med Bugge Wesseltoft i Lofotkatedralen

27. februar, Tønsberg kirkeakademi: Terje Fonk: «Cranach og Luther – Bilde og budskap»

28. februar, Dialog, Son kulturkirke: «Det grønne skiftet» I Norge og i verden – hva handler det om? Ved stortingspolitiker Rasmus Hansson

28. februar, Eidsvoll kirkeakademi: Historiker og teolog Gunner Ljødal. Kåseri med lysbilder, om Rafaels store maleri i Vatikanet: Skolen i Athen, og møtet med kristendommen.

28. februar, Katolsk forum Trondheim: «Klemenskirken og andre tidligmiddelalderske kirker». Ved forsker og arkeolog Anna Petersen

Mars

1. mars, Sandefjord kirkeakademi: Filmkveld: «Benken»

1. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Forfatter Edvard Hoem: De som dro og de som ble tilbake.

2. mars, Lillesand kirkeakademi: «Da Gud skiftet mening – 50 års kirkehistorie» v/Tomm Kristiansen. Musikalsk innslag v/ Ivar Skippervold

3. mars, Ullensaker kirkeakademi: Kvinnenes internasjonale bønnedag.

4. mars, Nordre Aker kirkeakademi: Seminar med prof. i kunsthistorie, Gunnar Danbolt: Outsidere i kunsten.

4. mars, Moss kirkeakademi: «Kristen tro – En troverdig forståelse av livet?» v/ Ole Jacob Nyhus og Kjell Arnold Nyhus

5. mars, Ringerike kirkeakademi: Gudmund Bakke: 500 år siden reformasjonen – Hva vet vi om 1500-tallets kirkeliv på Ringerike?

5. mars, Ullensaker kirkeakademi: Vigsling for Jessheim kirke. Festgudstjeneste med kor og instrumenter.

7. mars, Ullensaker kirkeakademi: «Halleluja nytt kirkerom»

8. mars, Domkirkens Teologicafé: «Om protestantisk kirke og misjonsbetydning for samfunnsutviklingen» I samarbeid med Agder og Telemark Bispedømme. Ved professor Robert Woodbarry

8. mars kl. 18 .00 Haugtun: «Ibsens kvinner – sett en ørn i bur» Av og med Juni Dahr. Samarbeid med Lands museumslag, Internasjonal kvinnegruppe og Folkeakademiet Land.

8. mars, Ål kyrkjeakademi: Besøk av tidlegare sjefredaktør i Vårt Land, Helge Simonnes

12. mars, Harstad kirkeforum: Framtiden for folkekirken v/ Kristin Gunleiksrud Raaum

14. mars, Asker kirkeakademi: «Menneskeverd, likeverd og ulikheter: noen protestantiske perspektiver» Foredrag ved filosof og forsker Henrik Syse

14. mars, Grenland kirkeakademi: «Eidanger kirke og Terje Grøstads kunst» v/Rune Doksrød

14. mars, Uranienborg kirkeakademi: «Reformasjonens musikk og salmer – Martin Luther som dikter og musikkformidler» Foredrag og samtale v/kantor og universitetslektor Thröstur Eiriksson

14. mars, Ås kirkeakademi: Lars Inge Magerøy: «Martin Luther – Munken som endret Europa»

12. mars, Katolsk forum Asker og Bærum: Men Luther kom aldri til Norge ved Jan Schumacher

12. mars, Valestrand kulturkyrkje: Traces of you. Kristin Asbjørnsen

15. mars, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder: Tidligere biskop i Stavanger, Ernst Baasland: «Luther på godt og vondt»

15. mars, Eidsvoll kirkeakademi: Journalist og forfatter John Granly: Kristendommen i møte med arbeiderbevegelsen i Eidsvoll, og ellers. Kåseri med lysbilder.

15. mars, Ringsaker kirkeakademi: «Den norske kirkes framtid» v/Kristin Gunleiksrud Raaum

15. mars, St. Olav kirkeakademi: «Barmhjertighet som motkultur» v/Tor Singsaas, biskop i Nidaros

20. mars, Tønsberg kirkeakademi: Anne Hege Grung: «Hagar og Sara – Et religionsmøte for det 21. århundre»

21. mars, Katolsk forum Bergen: “Reformasjonen: den største katastrofe i norsk historie?” v/Henning Laugerud, førsteamanuensis i kunsthistorie v/Universitet i Bergen.

21. mars, Ullensaker kirkeakademi: Realisme i lys og skygge. Noen glimt fra Caravaggios religiøse kunst.

22. mars, Bjørgvin kirkeakademi: «Hva er et barn i vår tid?» v/Eivor Andersen Oftestad, forsker i kirkehistorie ved Menighetsfakultetet.

22. mars, Ringsaker kirkeakademi: Luther og salmene – Salmekveld i samarbeid med menighetsrådet. Eyvind Skeie gjester akademiet

23. mars, Kampen kirkeakademi: «Hva om det er vi som må flykte?» Forfatter Håvard Syvertsen forteller om impulsen bak hans nye roman, «Et uoverskuelig mørke». Hva skjer når vi blir «de andre», de som katastrofen rammer?

23. mars, Lommedalen kirkeakademi: Når Gudstro kveler sant liv.  Samtale mellom Helge Simonnes og Kari Halstensen

23. mars, Ås kirkeakademi: Einar Solbu: «Guds menighet, syng for vår skaper i lønn». Salmen i nordisk kirkeliv

25. mars, Ullensaker kirkeakademi: Markering av Earth hour

26. mars, Domkirkeakademiet i Oslo: Tarald Rasmussen: «Luther og Maria»

26. mars, Ringerike kirkeakademi: Sr. Katarina Pajchel: «OP Laudato si – omsorg for vårt felles hjem». Pave Frans sitt syn på bærekraftig utvikling, klima og miljøspørsmål. Årsmøte Ringerike Kirkeakademi

27. mars, Drammen kirkeforum: Quo Vadis, Afrika? Foredrag av Hilde Frafjord Johnson

28. mars, Dialog, Son kulturkirke: «Ungdom og rus» Hvordan møte utfordringene ungdom og lokalsamfunn står overfor? Ved direktør i Velferdsetaten Oslo Lilleba Fauske og ledende helsesøster Grethe Holstad.

29. mars, Sandefjord kirkeakademi: «Menneskeverd under press» v/ tidl. domprost David Gjerp

29. mars, Stord kyrkjeakademi: «Kjartan Fløgstad i fri dressur»

29. mars, Valestrand kulturkyrkje: Sigvart Dagsland og Vertavo-kvartetten

29. mars, Ullensaker kirkeakademi: Grunnlovskomiteen 2014: «Demokrati og menneskerettigheter»

30. mars, Gjerdrum kirkeforum: Prost kristin Moen Saxegaard foredrar om bibelsyn og utfordringer ved å lese historiske og hellige tekster.

30. mars, Kragerø kirkeakademi: Temamøte m/ foredrag og musikk v/ kantor Robert Carding: «Bach og meg»

April

2. april, Nedstrand kyrkjeforum: «Påskeforteljinga levnde fortalt» v / Fartein Valen – Sendstad. Song ved Sølvi Vinnes (SKRUK)

2. april, Valestrand kulturkyrkje: Valen-gudstenesta

3. april, Hadeland kirkeakademi: «Underveis – vandring i et landskap mellom tvil og tro». Foredrag ved Inge Eidsvåg

4. april, Lillesand kirkeakademi: «Forsoning og nåde i europeisk billedkunst/kirkekunst» v/Gunnar Danbolt

5. april, Domkirkens Teologicafé: «Å være kirke i en sekularisert kontekst. Trenger vi en ny reformasjon?» v/Tore Laugerud, Areopagos

5. april, Eidsvoll kirkeakademi: Professor og statsstipendiat Dagne Groven Myhren. Et møte om Dagnes far, komponisten Eivind Groven, i ord og toner. Et sjeldent møte med en stor komponist.

5. april, St. Olav kirkeakademi: «Bob Dylan: Poet, protestant og predikant» v/Robert W. Kvalvaag, forfatter, teolog og religionshistoriker

5. april, Ullensaker kirkeakademi: Gallerikonsert med foredrag. «Luther og kirkemusikken»

13. april, Røros kirkeforum: «Falkberget-opplesning»

18. april, Eidsvoll kirkeakademi: Eidsvolls nye reviderte, og forøkede, utgave av Eidsvolls dialektbok og nye bilder og flere dialektord. Bok på vel 424 sider. Fofatteren, Ola Ljødal, vil være tilstede.

18. april, Katolsk forum Bergen: “Evolusjonslæren: en utfordring for Kirkens tro?” v/Peder Solberg, teolog v/NLA Høgskole.

20. april, Grenland kirkeakademi: «Tro og fornuft» v/Henrik Syse

20. april, Toten kirkeakademi: Teknologi, religion og folkeopplysning: «Hvordan skaper vi mening i en kaotisk verden?» Med fremtidsforsker Lene Andersen

23. april, Katolsk forum Stavanger: «Folkelig, interkulturell bibeltolkning: Eksempler fra Stavanger og verden utenfor». Foredrag ved prof. Knut Holter

24. april, Lofoten kirkeakademi: Bryllupsmusikk-konsert med Borge brass, Terje Brun, Julie B. Steinvik

24. april, Tønsberg kirkeakademi: Gard Granerød: «Jahve og Jaho – Jødedommens mange ansikter» Kvelden avrundes med årsmøte

25. april, Asker kirkeakademi: «Hans Nielsen Hauge som fyrtårn for næringslivet – i dag» Foredrag ved ekon.dr. og siv.ing. Jørn Bue Olsen

25. april, Moss kirkeakademi: «Kristendommens påstander og tenkemåte – er den forenelig med kristen tro?» v/ Jens Olav Mæland

25. april, Stord kyrkjeakademi: «Kor kristent skal Noreg vera?» Samtale mellom filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug

25. april, Røros kirkeforum: Samtaleforum: Reformasjon nå.

25. april, Uranienborg kirkeakademi: «Da reformasjonen kom til Norge» Foredrag og samtale v/professor emeritus Steinar Imsen

26. april, Nordre Aker kirkeakademi: Historiker Halvor Tjønn: Hva har Luther og reformasjonen betydd for Norge?

26. april, Ringsaker kirkeakademi: «Luther som utfordring og ressurs» v/Sivert Angel

27. april, Lommedalen kirkeakademi: Eventyrets evangelium. Møt Helga Samset og Gudleiv Bø

April (Dato kommer senere), Katolsk forum Trondheim: Samtale på litteraturhuset ved prorektor Helene Lund, høgskolelektor Sigurd Hareide og domprost Ragnhild Jepsen

Mai

9. mai, Groruddalen kirkeakademi: «St. Patrick og St. Olav – Ordets makt eller sverdets kraft» ved Jan Erik Rekdal

9. mai, St. Olav kirkeakademi: Besøk i den nye St. Olav domkirke. Ved Egil Mogstad, sogneprest

6. mai eller 13. mai, Nordre Aker kirkeakademi: Planlagt utflukt til Oscarshall

11. mai, Kampen kirkeakademi: Tesene på døren (og skriften på veggen) ved Hallgeir Elstad

11. mai, Ål kyrkjeakademi: Filmkveld: Om Guder og mennesker

14. mai, Harstad kirkeforum: Samisk kirkeliv v/Sogneprest Hanne Punsvik Øygard

22. mai, Dialog, Son kulturkirke: «Slik jeg ser det». Et blikk på aktuelle spørsmål på den internasjonale og europeiske agenda. Ved Eva Joly

22. mai, Drammen kirkeforum: Hvordan forebygge og bekjempe religiøs fanatisme? Innlegg ved Hadia Tajik

25. mai, Lillesand kirkeakademi: U2-messe. Musikalsk gudstjeneste med utgangspunkt i den irske rockegruppa sitt låtmateriale.

28. mai, Domkirkeakademiet i Oslo: Øyvind Kopperud: «Luther og jødene i norsk kirkeliv og prekentekster»

Juni

4. juni, Lofoten kirkeakademi: Midnattssolkonsert i Gimsøy kirke med Terje Brun, Lofoten Jazz-trio.

4. juni, Nedstrand kyrkjeforum: Pinsekonsert med Helene Bøksle

6. juni, Domkirkeakademiet i Oslo: Åpning av det tysk-norske samarbeidsprosjektet «… å se med egne øyne» med domkirkeprest Elisabeth Thorsen og kunstnere. Kunstobjektet i nordskipet kan oppleves i kirkerommet frem til 2. juli.

10. juni, Toten kirkeakademi: Tur til Bjerkebæk og Svarga

18. juni, Ullensaker kirkeakademi: SKAPERVERKETS DAG. Ottesang i Ullensaker kirke, deretter pilegrimsvandring til friluftsgudstjeneste på Raknehaugen.

30. juni, Lofoten kirkeakademi: Lunsjkonsert Kabelvågmarkedet i Lofotkatedralen

26.6-20.7: Lunsjkonsert i Lofotkatedralen og Svolvær kirke og kveldskonsert i Svolvær kirke en gang i uka.

Juli

29. juli, Valestrand kulturkyrkje: Olsok-gudsteneste. Kolera kyrkjegarden i Leirvåg, «Kirkegården ved havet»

Juli, Valestrand kulturkyrkje: Open kyrkje med sommarutstilling v/ Sarah Kibler Livesay tysdag, onsdag og torsdagar i juli. Opning 4. juli.

 

Dette skjer i akademiene i desember

Desember

Lofoten kirkeakademi, 2. desember:

«Vårres jul» i Lofotkatedralen. Med Julie Steinvik (sang), Terje Brun (piano, orgel og akkordion), Kristine Sandmæl (dikt).

Tønsberg kirkeakademi, 5. desember:

Fader Johannes: «Gull, røkelse og myrra: Advent og jul i østkirkelig tradisjon»

Groruddalen kirkeakademi, 6. desember:

Karsten Alnæs og Notto Thelle: «Hva er da et menneske? Samtale om Jesu lignelser.»

Eidsvoll kirkeakademi, 6. desember:

Høgskolelektor Gunner Ljødal: «Hvem var Jesus, og hva har vi gjort ham til? Om historie, legender og teologisk ideologi i evangeliene.»

St. Olav kirkeakademi, 6. desember:

Kunsthistoriker Kirsten Stabel: «Tradisjon og fornyelse i reformasjonens billedkunst»

Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder, 6. desember:

Journalist Charlotte Rørth: «Jeg møtte Jesus»

Fredrikstad kirkeakademi, 7. desember:

Høstfilm (førpremiere): «Agnus Dei (Les innocentes)»

Valestrand kulturkyrkje, 8. desember:

Kulturskulen i Sveio – konsert og utstilling

Lommedalen kirkeakademi, 8. desember:

NRK-korrespondent Gro Holm og professor Bernt Aardal: «Hva skjedde egentlig ved det amerikanske presidentvalget i høst?»

Ringerike kirkeakademi:

«Julekrybber». Nøyaktig dato kommer senere.

Toten kirkeakademi, 11. desember: 

«Jul på Stenberg museumsområde»

Ringsaker kirkeakademi, 11. desember:

Konsert i samarbeid med Ringsaker kantori: «De ni lesninger»

Valestrand kulturkyrkje, 18. desember:

Julekonsert med lokale aktører

Øyer kirkeakademi, 27. desember:

Tredjedagskonsert ved operasanger Mikkel Skorpen.

J. S. BACH JULEORATORIUM

Stangvik kirke, Surnadal 26. november kl 16.30
Nordlandet kirke, Kristiansund 27. november kl 16.30

Tradisjonen tro inviterer Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi og Kristiansund kammerkor til førjulskonsert 1. helgen i advent. I år er det Johann Sebastian Bachs Juleoratorium som står på plakaten. Juleoratoriet er et av de mest berømte og spilte sakrale verk av Bach, og også det mest kjente juleoratoriet.
Solister og musikere fra øverste hylle, og dirigent er Peder A. Rensvik.

Mer informasjon finner du her

Dette skjer i akademiene i november

Moss kirkeakademi, 1. november:

Ragna Dahlen: Sorgen kommer ubedt

Nedstrand kyrkjeforum, 1. november:

Forsker og filosof Henrik Syse og biskop Halvor Nordhaug: «Hvor kristent skal Norge være?»

Bjørgvin kirkeakademi, 5. november:

Historiker Heinz Schilling og biskop Halvor Nordhaug: «Luther – en rebell i en oppbruddstid»

Domkirken Teologicafe i Kristiansand, 9. november:

«Etikk i økonomien» ved generalsekretær Øyvind Aadland (Strømmestiftelsen)

Gjerdrum kirkeforum, 10. november:

Gunnar Grøndahl og Geir Hegerstrøm: «Musikk og maleri»

Katolsk forum Stavanger, 13. november:

Sr. Maria Hildegard Koch OP: «Kontemplativ bønn som en vei til et dypere kristenliv»

Toten kirkeakademi, 14. november:

Forfatter og fengselsprest Kjell Arnold Nyhus: «Hvis jeg har en sjel. En sommer går åtte langtidsdømte fanger i kloster i Halden fengsel.»

Katolsk forum Bergen, 15. november:

Professor Gunnar Danbolt: «Reformasjonen og billedkunsten»

Ås kirkeakademi, 15. november:

Kristin Gunleiksrud Raaum: «Folkekirkens fremtid»

Sandefjord kirkeakademi, 16. november:

Redaktør, historiker og forfatter Erling Rimehaug: «Ett land – to folk. Hvordan jøder ble israelere og arabere ble palestinere»

Nordre Aker kirkeakademi, 16. november:

Leder for Kirkemøtet, Kristin Gunleiksrud Raaum: «Hvor går Den norske kirke?»

Grenland kirkeakademi, 17. november:

Bror Haavar Simon Nilsen: «Laudato Si – et utvidet miljøbegrep»

Bjørgvin kirkeakademi, 17. november:

Professor i russisk, Ingunn Lunde: «Russland og kirken: Kultur, tradisjon og statsideologi»

Hadeland kirkeakademi,  21. november:

«Langsom tid» ved Jan Reidem. Kåseri med utganspunkt i boken «Veien blir til mens du tanker»

Røros kirkeforum, 22. november:

Kristin Gunleiksrud Raaum «Den norske kirke som fri folkekirke.»

Eidsvoll kirkeakademi, 23. november:

Historiker Benjamin Baraas: «Eidsvoll bygdetun, dets historie og bygninger.»

Voss kyrkjeakademi, 24. november:

Edvard Hoem fortel om utvandringsromanane sine «Slåttekar i himmelen» og «Bror din på prærien»

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi, 26. og 27. november:

«Johann Sebastian Bach, Juleoratoriet»

Oslo Domkirkeakademi, 27. november:

Marius Timmann Mjaaland: «Den skjulte Gud»

 DIALOG Son kulturkirke, 29. november:

Journalist og forfatter Christian Borch: «Blikk på Europa – Europa i krise»

Asker kirkeakademi, 29. november:

Folkekirke i et livssynsåpent samfunn: mellom privilegium og likeverd. Foredrag ved professor Sturla Stålsett

Tromsø Internasjonale Kirkefestival

Velkommen til Tromsø Internasjonale kirkefestival, 30. oktober – 6. november, med overskriften Fra mørke til lys.

Innholdet i årets festival spenner fra mangfoldig barokkmusikk til nye og provoserende toner. Festivalens hovedarena er kirkene i Tromsø, men det er avstikkere både til Konservatoriet, til Rådhuset og til Verdensteatret kino. Visningene av den mangfoldige, vakre, skremmende, tankevekkende filmen Human viser det store spennet i menneskelivet. Gjennom et lørdagsseminar inviteres det til refleksjon og samtale rundt filmen, til dialog mer enn til konfrontasjon.

Hele programmet og mer informasjon om festivalen finner du på tikfestival.no