Alle innlegg av kirkeaka_inb

Overrekkelse av Brobyggerprisen

Prisen ble i kveld tatt imot av Lemma Desta,  koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd. Prisen består av et kunstverk av Håkon Gullvåg og et diplom. Prisutdelingen fant sted i Nikolaikirken på Gran, Hadeland.

Styrets begrunnelse

Flerkulturelt kirkelig nettverk er tilknyttet Norges Kristne Råd, og har som mål for sitt arbeid at kirkesamfunn, menigheter, kirkelige organisasjoner og institusjoner skal være inkluderende flerkulturelle fellesskap som bidrar til mer og bedre inkludering i det norske samfunnet lokalt og nasjonalt.

Nettverket vil

 • systematisere og dele erfaringer fra kirkelig arbeid i det flerkulturelle Norge.
 • formidle informasjon og skape arena for faglig utvikling og erfaringsutveksling.
 • opparbeide en ressurs- og kontaktbase.
 • være pådriver overfor norske myndigheter og synliggjøre det kirkelige engasjementet for en mer human asylpolitikk.

Utviklingen av et stadig mer flerkulturelt samfunn endrer det norske kirkelandskapet. Mange immigranter – flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre – er kristne. Noen slutter seg til eksisterende kirker, andre har dannet egne migrantmenigheter slik at et stort antall menigheter nå ledes og består av folk med ikke-norsk bakgrunn.  Flerkulturelt kirkelig nettverk har her vært viktig i å synliggjøre hvordan dette beriker og styrker norsk kirkeliv og hvordan kristne i Norge er en del av den verdensvide kirke. Ved å bygge bro mellom de nye migrantmenighetene og det etablerte kirkelivet i Norge er nettverket med både på å inkludere de kristne innvandrerne i norsk sivilsamfunn og organisasjonsliv, og på å fremme økumenisk samarbeid og inkluderende fellesskap.

Nettverket ble etablert på bakgrunn av et ønske både hos kirkelige aktører og norsk utlendingsforvaltning. Det er blitt et svært viktig kompetansested for både etablerte menigheter og migrantmenigheter i spørsmål om integrasjon og det flerkulturelle kirkelivet. Det har utarbeidet lett tilgjengelig ressursmateriell og har lagt ned et stort arbeid i å kartlegge migrantmenigheter i Norge. Det har engasjert seg sterkt og konstruktivt i spørsmål knyttet til trosfrihet, asylpolitikk, papirløse migranter, trosforfølgelse og konvertering.

Historien om nettverket går tilbake til 1989 hvor flere kirker dannet et forum for innvandringsspørsmål.  Forumet jobbet med aktuelle temaer som rasisme, islam og fremmedfrykt. I senere årene ble kirkene invitert av utlendingsmyndighetene å bidra i bosetting og integreringsarbeidet.  På dette grunnlaget etablerte kirkene «kirkelig nettverk for integreringen av flyktninger og innvandrere eller «Flyktingenettverket» i 2005. I 2010 skiftet nettverket navnet til Flerkulturelt kirkelig nettverk.

 

Pressemelding: Brobyggerprisen 2014 til Flerkulturelt kirkelig nettverk

Norske kirkeakademier (NKA) har siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til personer eller institusjoner /organisasjoner som har bidratt til økt forståelse, kontakt og dialog mellom ulike grupper i kirke-, kultur- og samfunnsliv.

I 2014 går Brobyggerprisen til Flerkulturelt kirkelig nettverk under Norges Kristne Råd ved Lemma Desta, som er koordinator for nettverket.

Her er NKA-styrets begrunnelse:

Flerkulturelt kirkelig nettverk er tilknyttet Norges Kristne Råd, og har som mål for sitt arbeid at kirkesamfunn, menigheter, kirkelige organisasjoner og institusjoner skal være inkluderende flerkulturelle fellesskap som bidrar til mer og bedre inkludering i det norske samfunnet lokalt og nasjonalt.

Nettverket vil

 • systematisere og dele erfaringer fra kirkelig arbeid i det flerkulturelle Norge.
 • formidle informasjon og skape arena for faglig utvikling og erfaringsutveksling.
 • opparbeide en ressurs- og kontaktbase.
 • være pådriver overfor norske myndigheter og synliggjøre det kirkelige engasjementet for en mer human asylpolitikk.

 

Utviklingen av et stadig mer flerkulturelt samfunn endrer det norske kirkelandskapet. Mange immigranter – flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandrere og andre – er kristne. Noen slutter seg til eksisterende kirker, andre har dannet egne migrantmenigheter slik at et stort antall menigheter nå ledes og består av folk med ikke-norsk bakgrunn.  Flerkulturelt kirkelig nettverk har her vært viktig i å synliggjøre hvordan dette beriker og styrker norsk kirkeliv og hvordan kristne i Norge er en del av den verdensvide kirke. Ved å bygge bro mellom de nye migrantmenighetene og det etablerte kirkelivet i Norge er nettverket med både på å inkludere de kristne innvandrerne i norsk sivilsamfunn og organisasjonsliv, og på å fremme økumenisk samarbeid og inkluderende fellesskap.

Nettverket ble etablert på bakgrunn av et ønske både hos kirkelige aktører og norsk utlendingsforvaltning. Det er blitt et svært viktig kompetansested for både etablerte menigheter og migrantmenigheter i spørsmål om integrasjon og det flerkulturelle kirkelivet. Det har utarbeidet lett tilgjengelig ressursmateriell og har lagt ned et stort arbeid i å kartlegge migrantmenigheter i Norge. Det har engasjert seg sterkt og konstruktivt i spørsmål knyttet til trosfrihet, asylpolitikk, papirløse migranter, trosforfølgelse og konvertering.

Historien om nettverket går tilbake til 1989 hvor flere kirker dannet et forum for innvandringsspørsmål.  Forumet jobbet med aktuelle temaer som rasisme, islam og fremmedfrykt. I senere årene ble kirkene invitert av utlendingsmyndighetene å bidra i bosetting og integreringsarbeidet.  På dette grunnlaget etablerte kirkene «kirkelig nettverk for integreringen av flyktninger og innvandrere eller «Flyktingenettverket» i 2005. I 2010 skiftet nettverket navnet til Flerkulturelt kirkelig nettverk.

Norske kirkeakademier gratulerer Flerkulturelt kirkelig nettverk som vinner av Brobyggerprisen 2014.

Prisen tas imot av koordinator Lemma Desta. Han har siden 2010 jobber i Norges Kristne Råd som koordinator for Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd.

Prisen som består av et kunstverk og et diplom overrekkes den 15. mars kl.18.00 under Norske kirkeakademiers årsmøte, Sanner Hotell, Gran på Hadeland.

Mer informasjon om Nettverket:

Lemma Desta, koordinator, Flerkulturelt kirkelig nettverk
Norges Kristne Råd – www.norkr.no/flerkulturelt
Tel: 23 08 13 04 / 41 67 02 49

Mer informasjon om Brobyggerprisen kan fås ved henvendelse til generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum, Tlf. 95 75 65 75. E-post: kristin.gunleiksrud@kirkeakademiene.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til konferansen «Hellig uro – om kunst i kirken»

Norske kirkeakademier er medarrangør på konferansen «Hellig uro – om kunst i kirken» i Molde 2. april 2014

Hvordan sprenger kunsten grenser og normer?
Hvordan skaper kunsten uro, i samfunn og i kirkerom?
Hvorfor trenger kirken kunst til å formidle evangeliet, trenge inn i det ubehagelige og tvinge oss til å se dypere, i Gud og livet?
Hvordan kan kirken fortsatt være en viktig del av den kulturelle grunnmuren i et livssynsåpent samfunn?

Hellig Uro

Kunsten å være kirke – om kirke, kunst og kultur (Kulturmelding for Den norske kirke)

 Kulturmelding for Den norske kirke utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet
I april 2003 mottok Norske kirkeakademier et brev fra Kirkerådet med en anmodning om å ta på seg å utarbeide en kirkelig kulturmelding. Oppdraget som besto av følgende bestilling:
 • Kirkens kulturelle rolle i samfunnet skal klarlegges ved å kartlegge ulike typer kunstnerlig kirkelig virksomhet. Det er viktig at bredden i den kunstnerlige aktivitet skal vektlegges.
 • Det skal utvikles en teologisk refleksjon rundt kirkens kulturelle oppdrag og uttrykksformer.
 • Det skal utarbeides en strategi for en fremtidig kirkelig kultursatsing.
 • Meldingen skal synliggjøre det nasjonale, regionale og det lokale aspekt ved kulturelle uttrykksformer. Dette skal også synliggjøres i strategien.

Les kulturmeldingen her:
http://www.gammel.kirken.no/kulturmelding/

Innstilling fra komiteen:
KM2005_Sak7_vedtak

Bestilling
Meldingen som er på 250 sider og koster kr. 295,- kan bestilles på www.bibelbok.no eller fra:
Verbum forlag
Postboks 7062 Majorstuen
0306 Oslo
Tlf.: 22 93 27 00