Stord kyrkjeakademi

Kontakt
Leiar: Dag Eirik Eikeland
Tlf. 480 71 478
E-post: dag.eirik.eikeland@sklbb.no

Idédebatten ut av sofakroken

Under mottoet «Gjer døra høg og porten vid» vart Stord kyrkjeakademi stifta i 2010. Dette er ein møteplass der me fordomsfritt vil ta opp og drøfta spørsmål som ligg i grenseland mellom tru, tanke, kultur og samfunn, ein stad der kristne, agnostikarar, ateistar og folk frå andre religionar – kort sagt alle – kan finna det interessant og gjevande å møtast. I vedtektene for akademiet heiter det at me skal

  • bidra til dialog mellom ulike grupper og menneske
  • skapa møteplassar for fordjuping og meiningsbryting om evige spørsmål, så vel som tidsaktuelle utfordringar
  • bidra til opne samtalar med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Stord kyrkjeakademi sine arrangement finn vanlegvis stad i Museumshallen, Sunnhordland museum, dersom ikkje anna er sagt.

Stord kyrkjeakademi er ein idealistisk organisasjon basert på friviljug arbeid. Arrangementa er opne for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM HØSTEN 2017

På kyrkjeveg frå Vistvik til Fitjar

Sundag 3. september, kl. 08.30 frå Vistvik

Me går den gamle kyrkjevegen frå Vistvik til Fitjar, under kyndig leiing av Johannes Nesse og Hjørdis Heggland. Johannes vil fortelja oss om vegen, og tek oss med over fjellet til Fitjar kyrkje.

Start vert frå den store nye parkeringsplassen i Vistvik.

Gudstenesta i Fitjar kyrkje startar kl. 12.00

Oppmøte: Vistvik kl. 08.30. Ta med niste; det vert rast undervegs. Turen er middels tung, og noko bratt i starten. Ta elles på høveleg turutstyr.

Frå Stord vert det samkøyring frå Kiwi Studalen om lag kl. 08.00. Ta kontakt med turleiar Hjørdis J. Heggland for transportbehov, tlf. 481 14 681.

Vel møtt til Stordøya si eiga pilgrimsvandring, og gudsteneste i Fitjar kyrkje etterpå.

Arrangementet er eit samarbeid mellom Stord kyrkjeakademi og Stord turlag

 

Sundag 24. september kl. 19.00 i Nysæter kyrkje

 Prostiprest Jørgen Knudsen:

«Kjernen i den kristne trua. Trusvedkjenninga i møte med dagens verdsbilete»

Den kristne trusvedkjenninga vert framsagt unisont i gudstenesta kvar søndag. Den er eit kortfatta uttrykk for kva den kristne trur på. Men trusartiklane vart utforma i ei tid då folk hadde eit heilt anna verdsbilete enn det vi no har. Jorda var flat, himmelen var oppe, dødsriket nede. Kyrkjekunsten understreka dette i hundrevis av år.

Gjennom dei siste 2-3 hundreåra har den vitskaplege revolusjonen gitt oss eit heilt anna verdsbilete, – jorda som ei kule, plassert i eit verdsrom der ein vanskeleg kan snakka om opp og ned.

Trusvedkjenninga brukar svært konkrete bilete. Korleis går dette i hop med dagens kunnskap?

Korleis kan ein i dag forklara meininga med trusartiklane? Kva er eigentleg kjernen i den kristne tru?

Desse spørsmåla er krevjande for alle kristne, og ikkje minst for den som skal forkynna.

Korleis kan ein til dømes svara konfirmantane på desse spørsmåla?

Jørgen Knudsen er ein av dei som står midt oppe i desse utfordringane i sitt arbeid som forkynnar og i konfirmantarbeid. Han er prostiprest i Sunnhordland, og til hausten konstituert sokneprest i Nysæter sokn.

Inngongspengar: 100 kroner

 

Onsdag 18. oktober kl. 18:00 på Stord Folkebibliotek, Kulturhuset på Stord

 Forfattar og journalist Lars Akerhaug

 «Siste jul i Kairo» – ei forteljing om dei kristne i Midtausten

 I Midtausten er minaretane alltid høgare enn kyrkjetårna. Mange stader har klokkene slutta å ringja på sundagane. Lars Akerhaug har ved reiser i Egypt, Irak og Libanon møtt kristne som vert forfylgde på grunn av trua si. Dei vert fordrivne og drepne av radikale islamistgrupper. Men også av gamle naboar og av styresmaktene som skulle verna dei. Om dette har Lars Akerhaug skrive boka «Siste jul i Kairo», historia om korleis urkyrkjene i Midtøsten er i ferd med å bli borte, og korleis kristne systematisk vert forfylgde i desse landa. Dette er ein røyndom som sjeldan vert omtalt i norsk presse.

Lars Akerhaug er journalist og forfattar, med bakgrunn frå fleire av dei store Oslo-avisene. Han har gjeve ut fleire bøker, og er i dag frilansskribent og journalist i Minerva. Politisk har han bakgrunn frå ytre venstre, men har i dei seinare åra meir orientert seg meir mot det moderate høgre.

Inngongspengar: 100 kroner

 

Tysdag 31. oktober kl. 19.00 på Stord Folkebibliotek, Kulturhuset på Stord

Prest og idéhistorikar Karl Gervin:

«Det store brotet. Reformasjonen i Noreg – og på Vestlandet»

I dette året med reformasjonsjubileum fokuserer vi på ulike sider ved denne, og vi lyfter gjerne fram kritiske sider, eller tilhøve som ikkje har stått i fremste rekkje i markeringane.

Reformasjonen i Noreg representerte eit stort kulturskifte i norsk historie. Ei biletrik folketru vart tvungen bort, symbolmetta tradisjonar vart stansa, identitetsberande kulturtrekk vart stempla som vranglære. Men med tid og stund gav også reformasjonen rom for djupare personleg trusliv og sosiale vekkjingar.

Karl Gervin har studert ulike sider ved innføringa av reformasjonen i Noreg, grunnlaget, sjølve gjennomføringa, og ikkje minst, etterverknadene heilt opp til vår eiga tid. Han har eit stort forfattarskap bak seg, m.a. dei idehistoriske bøkene «Dverger på kjempers skuldre» og «Har kirken mistet sin hukommelse?» (Pax forlag)

Eit litepoeng er det at denne foredragskvelden fell saman med 500-årsdagen for kunngjeringa av dei 95 tesene til Martin Luther i Wittenberg!

Møtet er eit samarbeid med Stord folkebibliotek

Inngongspengar: 100 kroner

 


TIDLIGERE PROGRAMMER (PDF)

>Våren 2017
Høsten 2016
Våren 2016
Høsten 2015
Høsten 2014
Våren 2014

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Bevegelse. Forum. Fristed.