Stord kyrkjeakademi

Kontakt
Leiar: Dag Eirik Eikeland
Tlf. 480 71 478
E-post: dag.eirik.eikeland@sklbb.no

Idédebatten ut av sofakroken

Under mottoet «Gjer døra høg og porten vid» vart Stord kyrkjeakademi stifta i 2010. Dette er ein møteplass der me fordomsfritt vil ta opp og drøfta spørsmål som ligg i grenseland mellom tru, tanke, kultur og samfunn, ein stad der kristne, agnostikarar, ateistar og folk frå andre religionar – kort sagt alle – kan finna det interessant og gjevande å møtast. I vedtektene for akademiet heiter det at me skal

  • bidra til dialog mellom ulike grupper og menneske
  • skapa møteplassar for fordjuping og meiningsbryting om evige spørsmål, så vel som tidsaktuelle utfordringar
  • bidra til opne samtalar med rom for innsikt, engasjement og kritikk.

Stord kyrkjeakademi sine arrangement finn vanlegvis stad i Museumshallen, Sunnhordland museum, dersom ikkje anna er sagt.

Stord kyrkjeakademi er ein idealistisk organisasjon basert på friviljug arbeid. Arrangementa er opne for alle.

————————————————————————————-

PROGRAM HAUSTEN 2020

Onsdag 7. oktober kl. 18.00
Stad: Stord folkebibliotek.
Religion, kristendom og kyrkje i ei etterkristen tid. Strøtankar om livssyn, religiøsitet og kyrkjeliv i seinmoderniteten.
Foredrag med professor emeritus Per Magne Aadnanes.

Samtidskulturen vår blir gjerne karakterisert som seinmoderne. Når det gjeld vilkåra for religion og kyrkje tyder det at modernisering og sekularisering på den eine sida har avvikla kristendommen sitt tradisjonelle livssynsmonopol. På den andre sida har desse prosessane også opna opp for eit større mangfald av livssyn, medrekna religiøse av ulikt slag. At me har hamna i ein etterkristen og sekularisert kultur er altså ikkje det same som at religiøsitet har blitt heilt borte som ein dimensjon i livet vårt.

Eitt spørsmål er då kva for vilkår denne nye kultursituasjonen gjev for religiøs og kristeleg livssynsdanning. Og i forlenginga av dette, korleis blir vilkåra for kyrkjeleg liv og verksemd, ikkje minst av det folkekyrkjelege slaget me har arva frå tidlegare tider? – For alle kan vel sjå at det er ganske utfordrande for Den norske kyrkja å skulla halda fram som ei nasjonal folkekyrkje i dag. Så korleis kan kyrkja framleis makta å gjera seg fortent til karakteristikken «folkekyrkje»?

For å kunna drøfta eit slikt spørsmål litt nærare, lyt me først kasta eit blikk på visse utviklingsliner i både samfunn, kultur og kyrkjeliv, før me ser saka i lys av eit par aktuelle kulturanalytiske innsikter. Og sist, men ikkje minst, lyt det grunnleggjande spørsmålet om kva kyrkja si oppgåve og rolle i verda eigentleg skal vera, følgja oss gjennom drøftinga.
Per Magne Aadnanes er utdanna som idéhistorikar frå Universitetet i Oslo, som han har både magister- og doktorgrad i. Han har tidlegare vore tilsett ved Høgskolen i Finnmark og Stord lærarhøgskule. Frå 1997 og fram til han gjekk av med pensjon har han vore professor i systematisk teologi ved Høgskulen i Volda. Han har gjeve ut mange bøker og artiklar, særleg om livssyn og religion.

Grunna koronakrisa er talet på deltakarar avgrensa til 50. Deltakarane vert bedne om ha med seg ein papirlapp med namn og telefonnummer for registrering ved inngangen.

Det vert òg høve til spørsmål og ordskifte.
Møtet er eit samarbeid mellom Stord kyrkjeakademi og Stord folkebibliotek.

 

NB! Dette møtet er utsatt!
Tysdag 10. november kl. 19.00
Stad: Nysæter kyrkje.
Musikken i kyrkja

Med kantor Jan Overweg og høgskulelektor Fred Ola Bjørnstad.

Kyrkjemusikken er like gammal som kyrkja, ja, eigentleg endå eldre. Alt i Det gamle testamentet finn vi mange referansar til musikk og musikkinstrument. Paulus oppfordrar til å syngja «salmar, hymner og andelege songar». I omtalen av musikken i Den norske kyrkja står m.a. at han kan «… byggja bruer for å opna sinn og tankar for Guds mysterium…».
Kyrkjemusikken er svært viktig, men korleis vart det slik?
Korleis og kvifor vart kyrkjemusikken hos oss slik han er? Kvifor har orgelet fått så stor plass i kyrkjemusikken? Korleis lèt songen i kyrkjene før organistane og lærarane fekk folk til å syngje på geledd? Korleis kan vi forstå skilnadene mellom musikkbruken i det vi grovt kallar det høgkykjelege og det lågkyrkjelege Noreg? Kvifor priser vi Gud så sjeldan med cymbalar og pauker slik som det står skrive i Davidsalmane? Kvifor syng vi på norsk (og engelsk!) og ikkje på latin?

Desse og andre spørsmål vil vi prøve å finne svar på i Nysæter kyrkje 10. november. Men vi skal óg syngje og lytte til musikk.

Jan Overweg har i meir enn tretti år vore kantor i Den norske kyrkja. Ei stor del av tida i Stord kyrkje, men dei siste åra i Fitjar, der han no òg er kyrkjeverje. Utdanninga har han frå musikkhøgskulane i Hilversum og Amsterdam i Nederland.

Fred Ola Bjørnstad er cand.philol. og pensjonert fyrstelektor i musikk. Han har vor tilsett ved Nordnorsk musikkonservatorium og ved lærarutdanningane i Bergen og på Stord. Han har òg undervist i norsk grunnskule i 20 år.

————————————————————————————-

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Bevegelse. Forum. Fristed.