Luther 2017. Tilbakeblikk på reformasjonsjubileet

Dagsseminar som analyserer og diskuterer markeringar av reformasjonsjubileet i Tyskland, Sverige, Danmark og Norge.

Tid: Fredag 12. januar 2018 kl. 10-16
Stad: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo

Om seminaret:

Over heile den protestantiske verda har 2017 blitt feira som 500-årsjubileet for starten på reformasjonen. Ulike aktørar har brukt det til å fremje verdiar og formidle notidige bodskap som dei har funne viktige. Slik har feiringa vore ei politisk handling og  reformasjonsjubileet minnepolitikk, fordi det har gjeve tolkingar av fortida som kan påverka haldningar og handlingar i samtida. Seminaret skal handle om korleis historia om reformasjonen blei “gjenfortalt” i 2017. Det skal drøfte iscenesetjinga av reformasjonsjubileet, mest i Norge, men også med eksempel frå andre nordiske land og frå Tyskland. Ei sak som gjer feiringa i Norge 2017 særleg interessant, er at ho fell saman med den formelle avviklinga av statskyrkja, eit ektefødd barn av reformasjonen. Korleis har statslutherdomen blitt feira i året for statslutherdomen si gravlegging på kyrkjeleg såvel som statleg hald? Og korleis har dei problematiske sidene ved Luther blitt handsama, hans hatske utfall mot pave, jødar og muslimar? Dette er nokre av dei tema vi vil sjå nærare på.

Arrangørar: TF (Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo)
og KIFO (Institutt for kirke-, religions-, og livsynsforskning)

Pris: 300 kr
Gratis for studentar

Mer informasjon, progam og lenke til påmelding finner du her.

Grafisk design: Merete Berg Toreg

HVA ER NORSKE KIRKEAKADEMIER?

Et forum for tro, kultur og samfunn

Norske kirkeakademier er en økumenisk bevegelse med medlemmer fra ulike kirkesamfunn

Vi tror at

  • mennesket har en ukrenkelig verdi
  • åpne, grensesprengende møter kan skape forståelse og respekt
  • dialogen gir større innsikt og forståelse

Vi ønsker å

  • arbeide for dannelse og dialog, kunnskap og fordypning
  • belyse kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten
  • være en relevant stemme i hele samfunnet
  • være pådriver for økt samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv
  • arbeide for dialog, livstolkning og meningsbrytning
  • skape møteplasser preget av fordypning, åpenhet og vilje til å lytte
  • bidra til økt engasjement for menneskeverd, menneskerettigheter og skaperverk

Norske kirkeakademier (NKA) ble etablert i 1956. Ordet akademi knytter an til en europeisk bevegelse. NKA består av 70 akademier i mange lokalsamfunn over hele landet. Akademiene er organisert og arbeider på ulike måter. De samarbeider med lokale organisasjoner og grupper. Sentralleddet består av et årsmøte, sentralstyre og sekretariatet. Dette fungerer som en stemme for hele bevegelsen, samarbeider med aktuelle institusjoner og iverksetter prosjekter og konferanser.

NKA har etter oppdrag utformet kulturmelding for Den norske kirke – Kunsten å være kirke.

NKA deler årlig ut Brobyggerprisen til personer og organisasjoner som på særlig vis har gjort en innsats for å etablere kontakt mellom miljøer og grupper i samfunnet som vanligvis har liten forbindelse med hverandre.

NKA får sin grunnbevilgning fra Kulturdepartementet.

Eksempler på hva Norske kirkeakademier jobber med:

  • filmseminar
  • flyktningspørsmål
  • fredsarbeid
  • kirkens kulturutredning: kunsten å være kirke
  • klimakrise
  • litteratur
  • religionsdialog
  • salmer og kirkemusikk
  • tro og vitenskap
  • visuell kunst